началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~     български/.bg     english

Методология, култура и начин на мислене: Това го написах в началото на 2007, във wiki на проекта ХОР, при разширяването на отбора. Частта за Доверието бе специално за новоприсъединилите се хора с дълъг стаж във фирмата - ние в отбора се бяхме отдавна сдушили. Май така и не го разбраха / възприеха... за разлика от други 1-2ма новодошли студенти. Веднъж препечен на недоверие, май става неизлечимо.

Methodology, culture and way of thinking: i wrote this in the beginning of 2007, in the wiki of project HOR, at the time of expanding of the team. The part about Trust was specialy for the newcomers with long time in the company - we in the team were "intimate" long ago. Seems they did not understand / accept it then and now... by contrast to other 1-2 new fresh graduates. Maybe once overdone in distrust, it gets incurable.
Методология

Methodology

Тук с няколко думи ще обясня за какво става въпрос в този проект.

A few words about what this project is about.

Един само-цитат:

софтуер се пише от хора и за хора.

игнорирането на този прост факт води до всички възможни лоши последствия. На хората трябва да им е приятно да пишат софтуера (И съответно от другата страна - да ползват софтуера), иначе не се получава.

Всякаквите технически подробности / архитектури / машини и пр. са напълно вторичен елемент в писането на софтуер. В никакъв случай не позволявайте те да надделяват.

Участниците в един отбор трябва да си имаме ДОВЕРИЕ и да може да се разчита изцяло един на друг. Иначе нищо няма да стане.

citing myself:

software is being written by people and for people.

Ignoring this simple fact leads to all possible bad consequences. People should feel good when writing the software, otherwise it does not come out. And respectively, on the other side - when using the software.

All them technical details - architectures / engines / organisational processes et al - are completely secondary elements in the writing of software. By no means allow them to prevail.

We the participants in a team must TRUST each other and be able to rely entirely on one another. Otherwise nothing will come out.


Ето някои от използваните основополагащи принципи в писането на софтуер:

Here are some of the basic principles of writing software, used in the project:

Теория и пособия

Theory and books


писалка на тефтер | ballpen on notebook

Детски нещаKids' things
книжкиbooks
творения:легоcreations:lego

БиблиотекаLibrary
снимкиphotos
хайкуhaiku
Коджа кая 2019Kodzha kaia 2019
водолетwaterfly
обиколелоroundabike
направи самdo it yourself

софтуерът-и-азsoftware-and-i
биоcv

'2008-2023 ~ началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~   az()svilendobrev _ com